Ðược tin Anh rể của HC2 Trần Văn An là Bác sĩ Quân Y:

Hồ Vương Minh

đã tạ thế ngày 30 tháng 05 năm 2022 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi.
Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp Thành kính Phân ưu cùng bạn hiền Trần Văn An và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Anh Hồ Vương Minh Lễ sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT