Cáo Phó


Ðược tin buồn Bào Huynh của HC2 Lê Văn Long là:

Ông Lê Văn Lễ

Cựu SVSQ khóa 17 Lê Lai Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
đã mản phần ngày 14 tháng 06 năm 2018, nhằm ngày mồng 1 tháng 05 năm Mậu Tuất tại Nam California, hưởng thọ 79 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Long và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Lê Văn Lễ sớm an vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT