Ðược tin buồn Bào Huynh của HC2 Lưu An Huê là:

Lưu Đế Huê

vừa tạ thế ngày 30 tháng 03 năm 2019 tại Montreal,Quebec, Canada, hưởng thọ 73 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Anh Chị Huê và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Anh Lưu Đế Huê, Pháp Danh Tâm Đức Tín sớm an vui nơi Cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT