Ðược tin buồn Bào Ðệ của Chị Vũ Hữu Lý là:

Phê Rô Nguyễn Trung Lập

vừa tạ thế ngày 17 tháng 08 năm 2015 tại Tây Đức, hưởng thọ 53 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Lý.
Nguyện cầu Linh Hồn Phê Rô Nguyễn Trung Lập sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT