Ðược tin buồn :
Cố Niên Trưởng khóa 19 Ðệ Nhị Thiên Xứng

Trần Minh Lộc
Pháp danh Minh Phongvừa tạ thế ngày 25 tháng 08 năm 2020 tại Arlington Heights, Illinois, Hoa Kỳ, hưởng thọ 73 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp Thành kính Phân Ưu cùng Gia đình Đệ Nhị Thiên Xứng, gia đình Cố Niên Trưởng Lộc và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố NT Trần Minh Lộc sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT