Ðược tin buồn:
Cố Niên Trưởng K.19 Ðệ Nhị Thiên Xứng

Giuse Ngô Tiến Hưng


vừa tạ thế ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại San Jose, California, hưởng thọ 75 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp Thành Kính Phân Ưu cùng Gia đình Đệ Nhị Thiên Xứng, Gia đình Cố Niên Trưởng Ngô Tiến Hưng và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố NT Giuse Ngô Tiến Hưng sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT