Ðược tin buồn Cố Niên Trưởng k.19 Ðệ Nhị Thiên Xứng:

Nguyễn Hữu Khiêm

nguyên SVSQ/TĐT/K19&20 vừa tạ thế tại Houston, Texas.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Gia Ðình Ðệ Nhị Thiên Xứng và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Cố Niên Trưởng Nguyễn Hữu Khiêm sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT