Phân Ưu ( khóa 19 và 20 )
Ðược tin trể Cố Niên Trưởng:

Cấn Văn Tâm

( Xuất thân Ðệ Nhất Nam Dương, Khóa 10 Sỉ Quan Hải Quân Nha Trang )

đã từ trần ngày 01 tháng 05 năm 2012 tại Midway City, California.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và Quý Niên Trưởng khóa 10 Ðệ Nhất Nam Dương.
Nguyện cầu hương hồn Cố Niên Trưởng Cấn Văn Tâm sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT