Thánh Tổ Hải Quân ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Là vị Ðệ Nhất Công Thần đời nhà Trần và cũng là vị anh hùng dân tộc của Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ XIII. Ngài đã hai lần phá tan quân giặc, chận đứng cuộc xâm lăng của quân Nguyên, để đem lại hòa bình và bảo tồn nền đôc lập cho đất nước Việt Nam.
Ngài vốn người làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Xuân Tường, tỉnh Nam Ðịnh. Thân phụ ngài là An Sinh Vương Trần Liễu và thân mẫu là Cụ Bà Nguyệt, thuộc dòng dõi Tôn thất nhà Trần.
Khi Thái Tử Thoát Hoan đem gần 500 ngàn quân sang xâm lấn nước Việt Nam, khoảng tháng 10 năm Quý Mão 1283. Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn được vua Trần Nhân Tôn phong chức Quốc Công, Tiết Chế thống lãnh toàn bộ binh sĩ để chống lại quân xâm lăng.
Lần lượt các Ải Kha Li, Lộc Châu và Chi Lăng rơi vào tay địch. Hưng Ðạo Vương rút quân về Vạn Kiếp. Vua Nhân Tôn thấy vậy, quân đang thế yếu, binh sĩ lại ít, muốn hàng để trăm họ được yên. Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn khẳng khái thưa rằng: " Xin trước hãy chém đầu thần, rồi hãy hàng. "
Thành Vạn Kiếp bị uy hiếp, kế đến Thăng Long lại thất thủ, quân nhà Trần bại trận khắp nơi, một số bị giết, một số xin hàng theo giặc. Trước tình hình nguy ngập, Hưng Ðạo Vương rước vua Nhân Tôn và Thái Thượng Hoàng xuống Thiên Tường và sau đó chay vào Thanh Hóa để tính kế lâu dài.
Sau khi quân sĩ đã luyện tập tinh nhuệ, Hưng Đạo Vương truyền lệnh phản công, Ngài phá được quân Toa Đô ở Hàm Tử Quan, đánh tan quân Nguyên ở Chương Dương Độ. Quân ta giết được tướng Toa Đô ở Tây Kết và thắng trận Vạn Kiếp. Thoát Hoan hoảng sợ phải chui vào ống đồng, bắt quân lính kéo chạy, thoát được về Tàu.
Lần thứ hai, vào mùa Thu năm Đinh Hợi 1287, Thoát Hoan lại kéo quân sang, trên 300 ngàn để phục hận. Hưng Đạo Vương được cử thống lãnh các Vương Hầu để cự địch. Để dể bề cho chuyện chống giặc, Hưng Đạo Vương lại cho người rước Vua và Thái Thượng Hoàng vào Thanh Hóa để ẩn tránh. Thấy thế giặc quá mạnh, Hưng Đạo Vương liền nhữ cho địch quân vào sâu trong nội địa, mặt khác lo mưu phòng bị và bài kế chống ngăn.
Sau khi chặn đứng thế giặc như nước vỡ bờ tại Thăng Long, tiếp đến là chiến thắng của tướng Trần Khánh Dư tại bến Vân Đồn, Hưng Đạo Vương tiên đoán thế nào quân địch cũng triệt thối qua sông Bạch Đằng, áp dụng chiến thuật của Ngô Quyền ngày trước, cắm cọc nhọn dưới lòng sông và dùng ngọn thủy triều để dụ địch.... Nơi đây, Ngài sẽ ghi lại chiến công hiển hách cho trần thế.
Khi nghe tin quân của Ô Mã Nhi đã kéo về đến sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương mới hô quân sĩ, trỏ sông Hóa Giang mà thề rằng: " Trận nầy không phá xong giặc Nguyên, thì không về đến sông nầy nửa ! ". Quân sĩ ai nấy đều hồ hỡi và xin quyết chiến. Tại sông Bạch Đằng, thuyền của Ô Mã Nhi bị trúng kế, bị cọc nhọn đâm thủng thuyền, vã lại quân ta dều thề quyết chiến với quân thù, quân Nguyên chết như rạ, máu loang đỏ cả giòng sông.
Trong trận đại thắng nầy, quân ta tịch thâu khoảng 400 chiến thuyền, bắt sống hàng vạn quân Mông. Hay được tin dữ, Thái Tử Thoát Hoan vội dẫn bọn binh sĩ trốn chạy về Tàu. Đến Ải Nội Bàn, gặp phục binh của Hưng Đạo Vương, lại bị đánh thêm một trận xiểng niểng. Tướng sĩ của Mông Cổ bị giết hại rất nhiều. Thoát Hoan may mắn thoát được vòng vây, băng qua Lộc Châu rồi chạy về đến châu Tư Minh.
Sau hai lần đại thắng quân Nguyên và đã đem lại thanh bình cho đất nước, Hưng Đạo Vương làm quan đến đời vua Trần Anh Tôn thì xin về trí sĩ tại Vạn Kiếp. Ngày 20 tháng 08 năm Canh Tý 1300, Hưng Đạo Vương mất, hưởng thọ trên 70 tuổi. Ngài được phong tước Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Đại Nguyên Soái Long Công Thịnh Đức Vĩ Liệt Hồng Xuân Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
Ngoài những võ công và chiến tháng oanh liệt dành độc lập cho đất nước, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn còn để lại cho các nhà quân sự sau nầy những kinh nghiệm vô giá về cách dụng binh. Truyền rằng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có soạn binh pháp liệu để dạy cho các tùy tướng như " Binh Gia diệu lý yếu lược ", gọi tắt là " Binh gia yếu lược ", và một bản sưu tập về những binh pháp của các nhà võ, kết thành một bức tranh vẽ bát quái có chín cung gọi là " Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư ", hoặc " Vạn Kiếp Binh Thư ". Những tài liệu này nay đã thất truyền.

( Trích trong Đặc San Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập Quân Chủng Hải Quân của Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth )

Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn - Tiểu sử
Hưng Đạo Vương - 3 lần đánh Nguyên Mông

[ Trang Hải Trình ]