Khi PC chạy chậm phải làm gì?

Computer chạy chậm có thể vì dll/install nhiều sw/games mà memory lẫn hard drive không đủ hoặc đã bị gần hết nên không thể chạy nhanh và bị những temporary files, cookies, history khi surf the net "ứ đọng" lại.
Để giải quyết vấn đề, làm theo như sau:

a) Uninstall/delete bớt những software nào ít dùng hay không cần thiết
1. Bấm START
2. chọn RUN
3. viết vào y chang như đã thấy => appwiz.cpl
4. bấm ENTER ( Uninstall những sw không không cần thiết )

b) Cleanup browser (xóa cookies, history)
Nếu dùng Internet Explorer
1. Vào START
2. Chọn RUN
3. Viết vào y chang như đã thấy => inetcpl.cpl
4. Internet Properties window sẽ mở ra, chỗ Browsing history, chọn DELETE
5. Xóa COOKIES and INTERNET TEMPORARY FILES
6. bấm OK
7. bấm tab ADVANCED
8. chọn RESET
9. chọn RESTORE ADVANCED SETTINGS
10. bấm APPLY then OK .
Nếu dùng Fire-Fox Browser
1. Mở FireFox lên
2. Click vào menu Tools
3. Chọn Options...
4. Click qua tab Privacy
5. Click clear your recent history
6. Drop list box Time range to clear:, chọn Everything
7. Click Clear Now

c) Cleanup Hard Drive
1. bấm START
2. chọn ALL PROGRAMS
3. chọn ACCESSORIES
4. chọn SYSTEM TOOLS
5. chọn DISK CLEANUP, chọn Drive C.. để xóa đi những temporary files, trash, errors (if applicable .. for vista)

d) Chạy DISK DEFRAGMENTER và cái này nên làm mỗi tuần hoặc mỗi tháng
1. Bấm START
2. chọn RUN...
3. viết vào y chang như đã thấy => dfrg.msc
4. highlight Volume (C: ), bấm Defragment

e) Reset interface và winsock
1. bấm START
2. chọn RUN
3. viết vào y chang như đã thấy => cmd
4. bấm ENTER
5. viết => netsh int ip reset resetlog.txt =>bấm ENTER
6. viết => netsh winsock reset catalog => bấm ENTER
7. viết => exit =>bấm ENTER
8. Restart máy