Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Đệ Nhị Hổ Cáp

Anh Hào Nam Việt Khai Sơn Lập Quốc
Chí Dũng Khiêm Cường Hùng Sử Ðăng Quang
Tài Sức Huệ Năng Vẽ Vang Trí Ðức
Long Phụng Sơn Hà Dũng Lực Vang Danh

Dân Thịnh Ðộ Cư Bảo Châu Minh Cảnh
Thịnh Phú Hải Hà Phụng Vụ Bằng An
Hoan Mỹ Khoan Lương Thiện Hoàng Phước Lộc
Công Ðắc Hồng Ðường Hiệp Khúc Thiệu Quang

Tâm Sức Xuân Thì Nhẫn Tùng Chiến Thế
Chính Trực Quan Vy Thế Ðịnh Phong Hoà
Khanh Các Phú Toàn Quang Minh Quí Sáng
Huyến Hoà Hiếu Lượng Như Lý Hoành Lai

Bảng Cấp Luật Liêm Tuyên Tường Phong Vũ
Nho Phúc Công Minh Chừng Lượng Chín Mười
Huấn Học Tiếp Thời Noa Chưng Sao Lãng
Cần Chấn Ninh Phiên Thuỵ Tín Trạch Tuyên

Thái Trạch Nỡ Huê Hoan Ðường Bích Khảm
Ninh Phiệt Thơ Trừ Phiên Thảo Ðoàn Viêm
Tùng Cục Yên Tha Tuấn Chương Côi Dục
Nhuận Phúc Bảnh Bê Loan Hạc Oanh Như

Quỳnh Sữ Thắng Tân Thảo Thời Tự Lý
Ken Hoá Ðệ Ðiền Dồi Diệp Triết Chung
Tùng Cục Yên Viêm Thước Tha Nhuận Phúc
Xê Xách Dục Hai Lượm Ðược Hoành Lung

Tuấn Trực Khương Liêm Lượng Hà Vân Hậu
Cẩn Ðiệp Ðực Chừng Lung Thống Tiến Trinh
Khánh Lộc Công Minh Hạc Vân Tiến Trác
Ngọc Quý Phúc Lành Thạnh Tiếng Viễn Phương


Cát Biển NVSáng

Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]