Đại Hội 2022 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu NiệmDanh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 18 tháng 07 năm 2021 )

  Tên Họ Đóng góp Hotel Số Người Tham Dự
Hội Ngộ Tâm Giao Dạ Tiệc
1 Cung V. Thành $440.00   2 2 2
2 Trần D. Tín $440.00 1 2 2 2
3 Nguyễn H. Bích $330.00   2 2 2
4 Nguyễn V. Vang $440.00 1 2 2 2
5 Dương T. Tùng $440.00 1 2 2 2
6 Lê V. Châu $440.00 1 2 2 2
7 Trần T. Đức $330.00   2 2 2
8 Đinh V. Chính $440.00 1 2 2 2
9 Ngô T. Tánh $330.00   2 2 2
10 Huỳnh M. Quang $330.00   2 2 2
11 Lê V. Long $440.00   2 2 2
12 Lê V. Thạnh $330.00 1   2 2
13 Nguyễn H. Thiện $440.00   2 2 2
14 Trần Xuân $440.00   2 2 2
15 Mai K. Phụng $220.00   1 1 1
16 Chị Huỳnh K. Chiến $440.00   2 2 2
17 Phan N. Long $330.00     2 2
18 Trịnh V. Thơ $440.00 1 2 2 2
19 Nguyễn V. Hùng $440.00 1 2 2 2
20 Lâm N. Cục $330.00 1   2 2
21 Đoàn H. Lượng $330.00     2 2
22 Nguyễn N. Châu CH $440.00 1 2 2 2
23 Huỳnh V. Bảnh $440.00 1 2 2 2
24 Mai T. Đắc $330.00     2 2
25 Nguyễn V. Long $440.00 1 2 2 2
26 Tiêu Q. Đức $330.00 1   2 2
27 Lê V. Lai $440.00 1 2 2 2
28 Nguyễn Thế Hùng $0.00   2 2 2
29 Hoàng V. Dũng $440.00 1 2 2 2
30 Nguyễn V. Sơn $330.00 1   2 2
31 Phạm N. Vụ $440.00 1 2 2 2
32 Nguyễn V. Huấn $330.00 1   2 2
33 Nguyễn T. Cẩn $440.00   2 2 2
34 Tôn L. Thạnh $330.00     2 2
35 Đàm T. Tâm $440.00 1 2 2 2
36 Đào C. Chí $440.00   2 2 2
37 Lê V. Tài $440.00   2 2 2
38 Trần Đ. Triết $440.00 1 2 2 2
39 Nguyễn X. Dục $440.00   2 2 2
40 Lưu A. Huê $440.00 1 2 2 2
41 Hà M. Hùng $440.00 1 2 2 2
42 Ngô V. Vũ $330.00     2 2
43 Nguyễn M. Cảnh $220.00   1 1 1
44 Lưu Q. Bảo $330.00     2 2
45 Vỏ V. Côi $330.00     2 2
46 Phạm N. Bích $440.00 1 2 2 2
47 Chu V. Chương $440.00 1 2 2 2
48 Nguyễn Đ. Hoàng $330.00     2 2
49 Vũ Đ. Thiệu $330.00     2 2
50 Phạm N. Tiền $220.00   1 1 1
51 Nguyễn V. Chín $600.00   2 2 5
52 Phạm V. Độ $440.00   2 2 2
53 Tôn T. Thái $440.00 1 2 2 2
54 Nguyễn P. Khanh $330.00 1   2 2
55 Trần G. Định $330.00 1   2 2
56 Hứa T. Khanh $440.00 1 2 2 2
57 Nguyễn V. Thước $330.00 1   2 2
58 Dương X. Phong $440.00 1 2 2 2
59 Nguyễn Trọng Thành $0.00   1 1 1
60 Nguyễn V. Lộc $440.00 1 2 2 2
61 Nguyễn Đ. Khúc $330.00     2 2
62 Bùi L. Tùng $440.00 1 2 2 2
63 Lê Phụng $330.00 1   2 2
64 Hoàng N. Khang $330.00     2 2
65 Bùi T. Hải $0.00 1 2 2 2
66 Phạm Viết Hùng $180.00       2
67 Phan N. Lựu $220.00 1 1 1 1
68 Ngô B. Nhẫn $165.00 1   2 2
69 Trần V. Lập $440.00 1 2 2 2
70 Nguyễn Đ. Chính $0.00 1 2 2 2
71 Phạm Đ. Lương $450.00 1 2 2 2
72 Nguyễn C. Quốc $0.00 1 2 2 2
73 Nguyễn K. Toàn $330.00     2 2
74 Lê N. Hải $330.00 1   2 2
75 Đỗ T. Trác $330.00 1   2 2
76 Nguyễn V. Cấp $440.00 1 2 2 2
77 Lê V. Dũng $0.00 1 1 1 1
78 Trần V. An $165.00     1 1
79 Nguyễn V. Như $330.00 1   2 2
80 Phạm C. Hoàng $180.00 1     2
81 Hoàng T. Dân $330.00 1   2 2
82 Lê V. Lộc $180.00       2
83 Đỗ V. Đức $0.00 1 2 2 2
84 Nguyễn H. Nam $90.00     1 1
85 Trịnh C. Đoàn $0.00 1 2 2 2
86 Dương V. Bê $0.00 1 2 2 2
87 Ngô M. Hiếu $165.00   1 1 1
88 Phạm Đ. Phong $440.00 1 2 2 2
89 Nguyễn D. Hoà $330.00 1   2 2
90 Ngô N. Trực $330.00     2 2
             
      52 107 165 174
  Tổng Cộng $29,565.00   Hội Ngộ Tâm Giao Dạ Tiệc( Trang Ðại Hội 2022 )