Đại Hội 2022 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
Thư Ngỏ  Ban Tổ Chức  Danh Sách Tham Dự  Tin Tức  Chương Trình  Mạnh Thường Quân  Quà Lưu Niệm


   Ghi tên tham dự ĐH2022

Danh Sách Tham Dự
( Tu chỉnh mới nhất: 06 tháng 09 năm 2021 )

  Tên Họ Đóng góp Hotel Số Người Tham Dự
DN thứ 6 Hội Ngộ DN thứ 7 Dạ Tiệc Kháck mời thứ 7 Picnic CN
1 Cung V. Thành $440.00   2 2 2 2   2
2 Trần D. Tín $440.00 1 2 2 2 2   2
3 Nguyễn H. Bích $330.00   2 2 2 2   2
4 Nguyễn V. Vang $440.00 1 2 2 2 2   2
5 Dương T. Tùng $440.00 1 2 2 2 2   2
6 Lê V. Châu $440.00 1 2 2 2 2   2
7 Trần T. Đức $330.00     2 2 2   2
8 Đinh V. Chính $440.00 1 2 2 2 2   2
9 Ngô T. Tánh $330.00     2 2 2   2
10 Huỳnh M. Quang $330.00     2 2 2   2
11 Lê V. Long $440.00     2 2 2   2
12 Lê V. Thạnh $330.00 1 2 2 2 2   2
13 Nguyễn H. Thiện $440.00   2 2 2 2   2
14 Trần Xuân $440.00   2 2 2 2   2
15 Mai K. Phụng $220.00   1 1 1 1   1
16 Chị Huỳnh K. Chiến $440.00     2 2 2   2
17 Phan N. Long $330.00     2 2 2   2
18 Trịnh V. Thơ $440.00 1 2 2 2 2   2
19 Nguyễn V. Hùng $440.00 1 2 2 2 2   2
20 Lâm N. Cục $330.00 1   2 2 2   2
21 Đoàn H. Lượng $330.00     2 2 2   2
22 Nguyễn N. Châu CH $440.00 1 2 2 2 2   2
23 Huỳnh V. Bảnh $440.00 1 2 2 2 2   2
24 Mai T. Đắc $330.00     2 2 2   2
25 Nguyễn V. Long $440.00 1 2 2 2 2   2
26 Tiêu Q. Đức $330.00 1     2 2   2
27 Lê V. Lai $440.00 1 2 2 2 2   2
28 Nguyễn Thế Hùng $0.00     2 2 2   2
29 Hoàng V. Dũng $440.00 1 2 2 2 2   2
30 Nguyễn V. Sơn $330.00 1   2 2 2   2
31 Phạm N. Vụ $440.00 1 2 2 2 2   2
32 Nguyễn V. Huấn $330.00 1   2 2 2   2
33 Nguyễn T. Cẩn $440.00   2 2 2 2   2
34 Tôn L. Thạnh $330.00     2   2   2
35 Đàm T. Tâm $440.00 1 2 2 2 2   2
36 Đào C. Chí $440.00   2 2 2 2   2
37 Lê V. Tài $440.00   2 2 2 2   2
38 Trần Đ. Triết $440.00 1 2 2 2 2   2
39 Nguyễn X. Dục $440.00   2 2 2 2   2
40 Lưu A. Huê $440.00 1 2 2 2 2   2
41 Hà M. Hùng $440.00 1 2 2 2 2   2
42 Ngô V. Vũ $330.00     2 2 2   2
43 Nguyễn M. Cảnh $220.00   1 1 1 1   1
44 Lưu Q. Bảo $330.00     2 2 2   2
45 Phạm N. Bích $440.00 1 2 2 2 2   2
46 Chu V. Chương $440.00 1 2 2 2 2   2
47 Nguyễn Đ. Hoàng $330.00     2 2 2   2
48 Vũ Đ. Thiệu $330.00     2 2 2   2
49 Phạm N. Tiền $220.00   1 1 1 1   1
50 Nguyễn V. Chín $600.00   2 2 2 2 3 2
51 Phạm V. Độ $440.00   2 2 2 2   2
52 Tôn T. Thái $440.00 1 2 2 2 2   2
53 Nguyễn P. Khanh $330.00 1   2 2 2   2
54 Trần G. Định $330.00 1   2 2 2   2
55 Hứa T. Khanh $440.00 1 2 2 2 2   2
56 Nguyễn V. Thước $330.00 1   2 2 2   2
57 Dương X. Phong $440.00 1 2 2 2 2   2
58 Nguyễn Trọng Thành $0.00   1 1 1 1   1
59 Nguyễn V. Lộc $440.00 1 2 2 2 2   2
60 Nguyễn Đ. Khúc $330.00     2 2 2   2
61 Bùi L. Tùng $440.00 1 2 2 2 2   2
62 Lê Phụng $330.00 1   2 2 2   2
63 Hoàng N. Khang $330.00     2 2 2   2
64 Bùi T. Hải $0.00 1 2 2 2 2   2
65 Phạm Viết Hùng $180.00       2 2   2
66 Phan N. Lựu $220.00 1 1 1 1 1   1
67 Ngô B. Nhẫn $165.00 1   1 1 1   1
68 Trần V. Lập $440.00 1 2 2 2 2   2
69 Nguyễn Đ. Chính $0.00 1 2 2 2 2   2
70 Phạm Đ. Lương $450.00 1 2 2 2 2   2
71 Nguyễn C. Quốc $0.00 1 2 2 2 2   2
72 Nguyễn K. Toàn $330.00     2 2 2   2
73 Lê N. Hải $330.00 1   2 2 2   2
74 Đỗ T. Trác $330.00 1   2 2 2   2
75 Nguyễn V. Cấp $440.00 1 2 2 2 2   2
76 Lê V. Dũng $0.00 1 1 1 1 1   1
77 Trần V. An $165.00   1 1 1 1   1
78 Nguyễn V. Như $330.00 1   2 2 2   2
79 Phạm C. Hoàng $180.00 1     2 2   2
80 Hoàng T. Dân $330.00 1   2 2 2   2
81 Lê V. Lộc $180.00       2 2   2
82 Đỗ V. Đức $0.00 1 2 2 2 2   2
83 Nguyễn H. Nam $90.00       1 1   1
84 Trịnh C. Đoàn $0.00 1 2 2 2 2   2
85 Dương V. Bê $0.00 1 2 2 2 2   2
86 Ngô M. Hiếu $165.00   1 1 1 1   1
87 Phạm Đ. Phong $440.00 1 2 2 2 2   2
88 Nguyễn D. Hoà $330.00 1   2 2 2   2
89 Ngô N. Trực $330.00     2 2 2   2
90 Trương Đ. Quí $0.00 1 2 2 2 2   2
                   
  Tổng Cộng   53 100 161 168 170 3 170
  $29,235.00 Hotel DN thứ 6 Hội Ngộ DN thứ 7 Dạ Tiệc Kháck mời thứ 7 Picnic CN( Trang Ðại Hội 2022 )