Cố HC2 Võ Văn Kiêm
Việt Nam

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Chị Võ Văn Kiêm nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Út Nam ngày 26 tháng 12 năm 2008 tại Việt Nam.
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Võ Văn Kiêm vừa tạ thế ngày 13 tháng 10 năm 2008 tại Long An, Việt Nam.