Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn
Switzerland
Điện thư: np.vinhvien@gmail.com

20 gặp gở bên Âu Châu.