Vương Thế Phiệt
VN
Điện thư: n/a


20 Bắc Cali. gặp gở HC2Vương T. Phiệt chiều ngày 11 tháng 06 năm 2019 tại San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
20 Texas gặp gở HC2 Vương T. Phiệt đến từ VN ngày 5 tháng 12 năm 2012 tại tư gia HC2 Đào C. Chí.
   Hình ảnh: NXDục
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Vương T. Phiệt đến từ VN ngày 1 tháng 12 năm 2012 tại nhà hàng Chez Christina, Milpitas.
   Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nử Anh Chị Vương Thế Phiệt ngày 21 tháng 09 năm 2012 tại Sài Gòn, VN.