Vũ Quốc Hiệp
Nam California - USA
Điện thư: yhh5588@gmail.com
CCYTTV/AnThới

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Vũ Q. Hiệp trưa ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại tư gia HC2 Chu V. Chương.
...........( Hình ảnh: LVChâu )