Vũ Huy Tự
Oregon - USA
Điện thư: vuhuytu@yahoo.com OR paulmary.vu@gmail.com

20 chia buồn Nhạc Phụ bạn Vũ H. Tự vừa mản phần ở Việt Nam.
20 chia buồn Nhạc Mẩu bạn Vũ H. Tự vừa từ trần ở Portland, Oregon
20 chia buồn Thân Phụ bạn Vủ H. Tự từ trần ngày 22 tháng 04/2000 tại VN.