Vũ Ðức Thiệu
California - USA
Điện thư: thieuvu999@gmail.com

20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín
HC2 Vũ Đ. THiều gặp gở 20VN tại Sài Gòn, VN.
HC2 Vũ Đ. Thiệu gặp gở 20VN tháng 08 năm 2014 tại Sài Gòn.
   Hình ảnh: VĐThiệu
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Vũ Đức Thiều vừa mãn phần ngày 09 tháng 06 năm 2008 tại Nam California.
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Vũ Đức Thiều vừa mãn phần ngày 22 tháng 02 năm 2008 tại Nam California.
   Hình ảnh 20 Nam Cali. chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Vũ Đức Thiều