Trần Xuân
California - USA
Điện thư: tranxd@gmail.com
HQ5

20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín
Buổi MNGN tháng 10/2017 được tổ chức tại tư gia HC2 Trần Xuân , do bốn đầu bếp Phan Xuân Sơn, Mai Kim Phụng, Vũ Đức Thiệu, và Trần Xuân khoản đãi.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Trần Xuân vừa tạ thế ngày 22 tháng 02 năm 2017 tại Fountain Valley, California.
   Cáo Phó
20 Nam Cali họp mặt MNGN ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại tư gia HC2 TXuân.
   Hình ảnh: LVLong