Trần Xuân
California - USA
Điện thư: tranxd@gmail.com

20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín
Buổi MNGN tháng 10/2017 được tổ chức tại tư gia HC2 Trần Xuân , do bốn đầu bếp Phan Xuân Sơn, Mai Kim Phụng, Vũ Đức Thiệu, và Trần Xuân khoản đãi.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh:TX2-NV Oanh
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Trần Xuân vừa tạ thế ngày 22 tháng 02 năm 2017 tại Fountain Valley, California.
   Cáo Phó
20 Nam Cali họp mặt MNGN ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại tư gia HC2 TXuân.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 26 tháng 09 năm 2015 tại tư gia HC2 TXuân.
  
Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: TDTín
MNGN chiều ngày 14 tháng 09 năm 2013 tại tư gia HC2 Trần Xuân.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 09 năm 2012 tại tư gia HC2 TXuân.
   Hình ảnh: VĐThiệu
HC2 Trần Xuân về hưu tại Nam California.
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
20 Nam Cali. "mừng ngày gặp nhau" chiều ngày 19 tháng 09 năm 2009 tại tư gia HC2 Trần Xuân.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: NHBích
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
Hình chup các HC2 DTTùng, ĐCChí, CVThành, và TXuân thăm viếng Reagan's Library tại Simi Valley , California ngày 5 tháng 7 năm 2008.