Trần Văn Lập
Virginia - USA
Điện thư: m_tran77@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Trần Văn Lập vừa tạ thế ngày 02 tháng 12 năm 2013 tại VN.