Cố HC2 Trần Văn Cần
1946 - 2000Phân Ưu
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc HC2 Trần Văn Cần đã trở về biển cả tại VN.