Cố ĐNHC Trần Văn Cần
1946 - 2000

Phân Ưu
Gia đình 20 chia buồn HC2 Trần văn Cần vừa tạ thế ở VN.