Tôn Thất Thái
Texas - USA
Điện thư: thtonthat@yahoo.com
BTL/HQ

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Tôn T. Thái nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam ngày 06 tháng 09 năm 2008 tại Houston, Texas.


20 chung vui với Anh Chị Tôn Thất Thái nhân dịp Lễ Vu Quy của Trưởng Nữ vào ngày 11 tháng 10 năm 2003 tại Houston, Texas.
20 chung vui với Anh Chị Tôn T. Thái nhân dịp Lễ Tốt Nghiệp của Trưởng Nữ vào ngày 23 tháng 05 năm 2003 tại Boston.