Trần Thanh Danh
Texas - USA
Điện thư: n/a

20 Houston chung vui nhân dịp Vu Quy Ái Nử HC2 Trần T. Danh ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại nhà hàng Kim Sơn, Houston.

Hình ảnh: LVThạnh
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trần Thanh Danh vừa tạ thế ngày 27 tháng 08 năm 2013 tại Houston, Texas.
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Trần T. Danh vừa tạ thế ngày 06 tháng 09 năm 2011 tại Thủ Đức, VN.