Tôn Thất Cư
VN
Điện thư: n/a
HQCX

HC2 miền Trung VN họp mặt kỷ niệm 41 năm ĐNHC ra khơi.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
HC2 Ngô H. Đoàn và Tôn T. Cư họp mặt kỷ niệm 40 năm ra khơi tại miền Trung, VN.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )