Tiêu Quang Đức
California - USA
Điện thư: dtieu94@yahoo.com


20 Bắc Cali. và AC CVThành mừng SN70 của HC2 Tiêu Q. Đức ngày 17 tháng 08 năm 2019 tại Nhà hàng Cayda, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu