Cố HC2 Tô Ngọc ĐiệpCựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2 tử nạn trong lao tù CS.