Cố ĐNHC Tô Ngọc Điệp

Cố HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2 tử nạn trong lao tù CS.