Trương Minh Lộc
Australia
Điện thư: locaus@hotmail.com
DĐ41, HQ802

20 Úc Châu họp mặt trong đêm dạ vũ do Gia Đình Hải Quân Hàng Hải tổ chức vào ngày Thứ Sáu 21/01/2011 và tại tư gia HC2 Lâm M. Sơn ngày 23/01/2011.
...........( Hình ảnh: TMLộc )
20 chia buồn Nhạc Phụ bạn T.M.Lộc vừa từ trần ở Gò Công, Việt Nam