Trần Mạnh Hà
VN
Điện thư: hamanh_tran@yahoo.com
CCYTTV Nhà Bè, HQ400, HQCX

Gia đình ĐNHC chia buồn Bào Đệ HC2 Trần Mạnh Hà vừa tạ thế tại Sài Gòn, VN.

...........( Hình ảnh: TMHà )
20 chia buồn Bào Đệ HC2 Trần Mạnh Hà đã tạ thế ngày 20 tháng 12 năm 2007 tại Việt Nam.