Trần Đình Triết
Calgary - Canada
Điện thư: triettran78@yahoo.com


Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trần Đình Triết vừa tạ thế ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại VN.

...........( Hình ảnh: BTHải )
Hình ảnh ngày Quân lực VNCH 19 tháng 06 năm 2010 được tổ chức tại Montreal, Quebec, Canada ngày 19 tháng 06 năm 2010.
20 Canada tham dự Sundre Parade ở Calgary ngày 20 tháng 06 năm 2009.
   Hình ảnh TĐTriết gởi