Trần Đình Triết
Calgary - Canada
Điện thư: triettran78@yahoo.com
DĐ21 Căn cứ ĐềGi, HQ406

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trần Đình Triết vừa tạ thế ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại VN.

...........( Hình ảnh: BTHải )