Cố HC2 Trần Đức Chấn
VN
Gia đình ĐNHC đau buồn tiển bạn: Cố HC2 Trần Ðức Chấn đã trở về với biển cả ngày 25 tháng 07 năm 2007 tại Việt Nam.