Cố HC2 Trần Ðức Chấn
1946 - 2001Phân Ưu
Hình ảnh tang lể Cố HC2 Trần Ðức Chấn ngày 07 tháng 11 năm 2001.
20 đau buồn tiển bạn: Cố HC2 Trần Ðức Chấn đã trở về với biển cả ngày 04 tháng 11 năm 2001 tại San Diego, CA.