Trịnh Công Đoàn
California - USA
Điện thư: trinhdoanhq20@gmail.com

HC2 PĐPhong gặp gở HC2 TCĐoàn tại Sacramento, CA.


Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trịnh C. Đoàn vừa thất lộc ngày 12 tháng 07 năm 2010 tại Garland, Texas.