Trịnh Công Đoàn
California - USA
Điện thư: trinhdoanhq20@gmail.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Trịnh C. Đoàn vừa thất lộc ngày 12 tháng 07 năm 2010 tại Garland, Texas.