Cố HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.