Phạm Văn Thì
Calgary - Canada
Điện thư: thivphamnguyen@yahoo.ca
HQ10