Phạm Viết Hùng
California - USA
Điện thư: hungpham2k@yahoo.com
HĐ3ZP (HQ715), GĐ40NC, HQ230

20 chia buồn Nhạc Phụ HC2 Phạm Viết Hùng vừa mản phần ở Michigan.