Cố HC2 Phan Tự Lập đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản sau 30 tháng 04 năm 1975.