Phan Thiết Dũng
California - USA
Điện thư: georgephan@yahoo.com
HQ608

Như một loài chim biển
Yêu nhau trên biển
Vẫn nắng trên phố xưa
Dáng nhỏ đường chiều
Mưa trên sông
Mộng Hải Hồ

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Phan Thiết Dũng vừa tạ thế ngày 17 tháng 06 năm 2013 tại VN.
20 chia buồn Thân Mẫu HC2 Phan T. Dủng vừa tạ thế ngày 17 tháng 06 năm 2013 tại Sài Gòn, VN.
20 chia buồn Chị bạn Phan T. Dủng vừa tạ thế.
Lể Vu Quy Trưởng Nử Anh Chị PTDủng ngày 10 tháng 07 năm 1999