Phạm Nghỉa Vụ
Connecticut - USA
Điện thư: vunpham47@gmail.com

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẩu HC2 Phạm Nghỉa Vụ vừa tạ thế ngày 15 tháng 09 năm 2018 tại bệnh viện Hatford, Connecticut.