Phạm Ngọc Bích
California - USA
Điện thư: bichpham2006@hahoo.com
GĐ64TT - Tuyên Nhơn