Phạm Công Hoàng
California - USA
Điện thư: hoangpham0126@gmail.com

20 chung vui Lể Thành Hôn Trưởng Nam anh chị Phạm Công Hoàng vào ngày 07 tháng 08 năm 2004 tại San Jose, California.