Phạm Công Hoàng
California - USA
Điện thư: hoangpham0126@gmail.com
HĐ2ZP (HQ713), DĐ12, ĐĐ203QC

HC2 PCHoàng gặp gở HC2 NKToàn ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2021 tại Nam California.

HC2 PCHoàng thăm gặp gở 20 ở Florida tháng 02 năm 2020.

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Phở Ý, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
20 chung vui Lể Thành Hôn Trưởng Nam anh chị Phạm Công Hoàng vào ngày 07 tháng 08 năm 2004 tại San Jose, California.