Cố HC2 Nguyễn Văn Xê
BTL/HQ, GĐ22XP

Cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm.