Nguyễn Văn Thước
Texas - USA
Điện thư: thuoct@yahoo.com OR thuocson72@gmail.com
BTL/V2ZH, ZĐ28 V2ZH, TTHQ/QuiNhon, BTL/V2ZH, HQ402

20 Dallas gặp gở HC2 HKCông giửa tháng 07 năm 2021 tại tư gia HC2 NVThước.


HC2 gặp nhau tại tư gia HC2 NVThước (Sep-2017) Với quân số không đầy đủ,nhưng Houston/Dallas vẫn là nơi đất nóng tình nồng.Gia đình ĐNHC chia buồn Bào Đệ HC2 Nguyễn V. Thước vừa tạ thế ngày 05 tháng 12 năm 2016 tại Arlington, Texas.

20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 CVThành, ĐCChí và NVThước chiều ngày 05 tháng 06 năm 2016 tại Nhà hàng Ánh Hồng ở San Jose.
   Hình ảnh:LVChâu

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn V. Thước vừa tạ thế ngày 20 tháng 10 năm 2011 tại Texas.