Nguyễn Văn Sơn
NewYork - USA
Điện thư: sonnguyenkodak@yahoo.com

HC2 Nguyễn V. Sơn thăm viếng San Diego.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Đinh Đ. Thắng và cũng là Nhạc Phụ HC2 Nguyễn V. Sơn vừa thất lộc tại Rochester, New York.
20 chia buồn Thân Mẩu/ Nhạc Mẩu hai bạn Ðinh Ð. Thắng/ Nguyễn V. Sơn mản phần tháng 3/99.