Cố HC2 Nguyễn văn Nhất Lảng
California - USA
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Văn Nhất Lãng đã trở về biển cả ngày 22 tháng 04 năm 2012 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ.
   Hình ảnh: LVChâu
20 chúc mừng cháu Nguyễn Quang Vinh, trưởng nam HC2 NVNLảng vừa tốt nghiệp dược sĩ ở Seattle, Washington.

20 chia buồn Bào Ðệ bạn Nguyễn văn Nhất Lãng vừa tạ thế ở Nam California.