Cố HC2 Nguyễn Văn Nhẩn

Phân Ưu

Từ trần tháng 03 năm 1999 tại Virginia, Hoa Kỳ.