Nguyễn Văn Nam
VN
HQ619, GĐ33XP
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Văn Nam đã trở về biển cả ngày 12 tháng 09 năm 2022 tại Bến Tre, Việt Nam.