Nguyễn Văn Lộc
California - USA
Điện thư: nguyenvanloc@yahoo.com
P.1 BTL/213/LLZP, HQ713 Phân Đội 22/HĐ2ZP, BTL/HQ/TTHQ


Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Thứ Nử HC2 Nguyễn Văn Lộc ngày 07 tháng 09 năm 2013 tại San Jose, California.
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn V. Lộc vừa tạ thế ngày 09 tháng 10 năm 2010 tại Đà Lạt, VN.
Gia đình ĐNHC chia buồn Bào Huynh HC2 Nguyễn Văn Lộc vừa tạ thế ngày 29 tháng 08 năm 2008 tại Việt Nam.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Nguyễn V. Lộc nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam ngày 09 tháng 08 năm 2008 tại San Jose, California.