Nguyễn Văn Hùng
Washington - USA
Điện thư: hungnguyen20@yahoo.com
Sở PVDH (LLBH)

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Văn Hùng vừa tạ thế ngày 11 tháng 06 năm 2009 tại Hải Phòng, VN.
Lễ Vu Quy của cháu Nguyễn Tú Anh, Thứ Nữ Anh Chị NVHùng vào cuối tháng 06 năm 2001.