Cố ĐNHC Nguyễn Văn Ðược

Mất sau ngày mản khóa. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.