Nguyễn Văn Cấp
Connecticut - USA
Điện thư: capvan1947@gmail.com

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Út Nam HC2 Nguyễn Văn Cấp ngày 22 tháng 06 năm 2013 tại West Hartford, Connecticut.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng A/C Nguyễn Văn Cấp nhân dịp Lễ Thành Hôn Thứ Nam ngày 10 tháng 07 năm 2010 tại West Hartford, Connecticut.

...........( Hình ảnh: LNQuang )
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn X. Dục ( đến từ Texas ) và HC2 Nguyễn v. Cấp ( đến từ Connecticut ) chiều ngày 09 tháng 07 năm 2005 tại San Jose.
20 chia buồn Thân Mẩu bạn N.V.Cấp vừa từ trần ở Việt Nam